Sangat Birthdays

April Birthday's
1st Harminder Kaur (daughter of Fateh Kaur)
2nd Sat Kaur
Siri Darshan Singh (son of Guru Tej Singh)
3rd Pavitar Kaur, MD (Santa Fe)
5th Siri Avtar Singh (son of Jagat Guru S. & Guru Dev K.)
6th Hari Kaur (Santokh Singh)
7th Nirinjan Kaur (COS)
Marc (Darshan Kaur)
Amrit Kaur (daughter of Guru Hukam S.)
Ember Jiya Kaur
8th Hari Bhajan Kaur
Ravijit Singh (son of Guruprakash K. and Guru Darbar S.)
9th Sarb Sarang Kaur
Sat Darshan Singh (son of Siri Deva S. & Ranjit K.)
13th Birth of the Khalsa
14th Hari Kaur (Sat Sangat Singh)
15th Dya Kaur (Ravi Singh)
17th Sada Anand Singh (Japan)
18th Bir Singh
19th Ardas Singh (son of Dharma K. & Meher S.)
20th Amrit Singh (Mukhia Jethadar)
Priya Grace Kaur (daughter of Satpal Singh & Jenika Kaur)
21st Siri Ved Singh
Guru Simran (daughter of Guru Hukam Singh)
24th Harimandir Singh (son of Siri Deva S. and Ranjit K)
25th Dharmatma Kaur
26th Sat Guru Singh
29th Dharm Singh (Guru Kirn Kaur)