Sangat Birthdays

February Birthdays
1st Varnjeet Kaur
2nd Nam Nidhan Kaur
4th Abnashi Kaur (Sadh Bakshish Kaur's daughter)
5th Jot Kaur
Siri Chand Kaur
6th Hari Amrit Kaur (daughter of Hari Jiwan Singh & Sat Bachan Kaur)
8th Bhai Daya Singh
10th Guru Fateh Singh
11th Siri Gurmukh Singh
12th Ghanshan Singh
14th Gurudarshan Kaur
15th Sarib Jot Kaur (daughter of Siri Nirong Kar S. & Jiwan Shakti K)
16th Sat Sundri Kaur
18th Sukhprem Singh (son of Guru Darbar S. & Guruprakash K.)
Siri Vishnu Singh
20th Guru Jai Singh
21st Ravi Kaur (teacher)
Abhai Raj Singh
22nd Prabhu Jot Singh (son of Kartar S. & Deva K )
Megeath (Har Krishna Kaur)
Har Nal Kaur
23rd Sat Gurprasad Kaur
24th Sukhwinder Singh
25th Mukhtiar Kaur
Dev Murti Singh (Canada)
Karm Singh (grandson of Darshan K. & Marc)
28th Tyaga Singh
Mukta Kaur

 

 

 

March birthday list