Sangat Birthdays

January Birthday's
1st Rama Singh
2nd Tej Kaur
3rd Guru Darshan Kaur (Althea)
Uttam Kaur (daughter of Niranjin Kaur)
4th Siri Mukta Singh
5th Ram Das Singh
Prya Shakti Kaur (daughter of Jaap Kaur) 
7th Hari Mander Singh (Sarb Sarang Kaur)
8th Guru Daya Kaur
Jai Sukhbir Singh ( Siri Vias Singh and Siri Chand Kaur's son)
9th Gobind Nanak Singh (son of Siri Chand Singh and Hari Bhajan Kaur) 
10th Guruneil Singh
11th Fateh Kaur
Gurprakash Singh
Amrita Kaur (daughter of Kartar Singh & Gurubani Kaur)
16th Gurujohn Kaur
Siri Harpal Singh (son of Siri Guru Nam K & Siri Didar Singh)
20th Sita Kaur
21st Guruka Kaur
Simran Singh (Akal)
22nd Akal Dhyan Singh (son of Japa K. & Harpal Singh)
Bibiji
Dr. Harijot Singh
23rd Sadhana Kaur (daughter of Darshan Kaur and Marc)
26th Kartar Kaur
Nirvair Singh
27th Swaran Kaur
Hari Mitar Singh (son of Hari Har S. & Guru Mitar K.)
28th Guru Shabd Kaur (daughter of Ranjit Kaur)
30th Pritpal Kaur
31st Jai Jeet Sangeet Kaur
Guru Kirn Kaur (Dharm S.)
Guru Hukam Singh