Sangat Birthdays

May Birthdays
1st Ek Ong Kaar Kaur
Gurushabad Singh (son of Gurukas)
7th Har Har Singh
Hari Nam Simran Kaur
9th Sat Guru Kaur
14th Darshan Kaur (Sarbjot S)
15th Guru Amrit Kaur (Guru Dham Singh)
16th Sadhna Singh
19th Adi Kaur
25th Awtar Kaur (daughter of Har Har S & Hari Dharam K)
26th
Dharam Kaur (Dharam S)
27th Shanti Shanti Kaur
Tarn Taran Kaur
Hari Pal Singh
Gurupal Kaur
30th Amrit Mantar Singh (son of Dharam Singh and Kaur)
Seva Kaur (SDI)