Sangat Birthdays

September Birthdays
1st Preet Vedya Kaur (Fatehpal K. & Sat Darshan S.)
2nd Dr. Guruchander Singh
Sat Siri Kaur
5th Jivan Joti Kaur
6th Saraswati Kaur (daughter of Manjit K. & Sat Want S.)
Abinashi Singh
7th Sat Kartar Singh (chef)
9th Simran Singh
Siri Atma Kaur
10th Avtar Hari Singh
Guru Kirin Kaur (Yuba City)
Lakshmi Kaur
Ravi Singh
11th Guru Meher Kaur (Noor S.)
Guru Jot Singh (son of Guru Terath S. & Jivan Joti Kaur)
Shiv Antar Singh (son of Sat Mitar K. and Sat Guru S.)
13th Harbhajan Singh (Taos)
Sat Kirn Kaur (daughter of Guru Terath S. & Jivan Joti Kaur)
Amrit Hari Singh (son of Fatehpal K. & Sat Darshan S.)
14th Anantpreet Kaur (daughter of Melany Rodriguez)
Hari Amrit Kaur (Canada)
15th Guru Dharma Singh
16th Manjit Kaur
Sarab Shakti Kaur (daughter of Hari Jiwan S & Sat Bachan K)
17th Sadh Bakshish Kaur
20th Guru Mittar Kaur (daughter of Dr Guruchander S & Kirn K)
Nam Jiwan Kaur (daughter of Lakshmi K & Dharam S)
21st Hari Har Kaur
Sat Mitar Kaur (Sat Guru S.)
22nd Guru Tej Singh
Sat Nam Kaur
Darshan Singh (Akal Kaur)
24th Ram Dass Singh
Guru Dharm Singh (son of Sat Nam S. & Guru Fateh K.)
25th Seva Kaur (Hari Pal S)
Ram Rattan Singh
26th Sadhu Singh
27th Gurnam Kaur (Mukhtiar S.)
Fateh Singh (son of Aradhana S. & Sarb Nam K.)
28th Amrit Kaur (Mehtab S)
29th Hari Jiwan Singh