Sangat Birthdays

November Birthday's
2nd Dr. Kartar Singh
Sahib Singh (son of Sat Guru S. & Sat Mitar Kaur)
Jai Mohan Singh
3rd Padmani Kaur (daughter of Sahaj Singh & Sat Shabad K.)
4th Guru Darshan Kaur (Ecobotanicals)
Guru Lal Singh
Siri Chand Singh
Lakhmi Chand Singh
5th Hari Charn Kaur
6th Guru Terath Singh
Harsavari Kaur (daughter of Sita Kaur & Hari Singh)
Navraj Darden
7th Siri Didar Singh
Kartika Kaur
8th Sarb Jit Kaur
Devi Dyal Kaur
10th Panch Nishan Kaur
12th Harimander Jot Singh
13th Hargobind Singh (son of Mehtab S & Amrit Kaur)
Sri Ratna Kaur
Jugat Guru Singh (MPA Principal)
14th Mukhtiar Singh
Siri Kirn Kaur (Claire)
15th Dr. Sat Kaur
Guru Jiwan Singh
Sat Guru Singh
17th Hari Jot Singh
Guru Jot Singh
19th Dharam Singh (Lakshmi K.)
20th Gurubachan Kaur (Abq.)
Siri Chand Singh (Hari Bhajan Kaur)
Satya Kaur (Ram Das Puri)
21st Ravinder Singh
22nd Kulbir Singh
Dr. Siri Atma Singh
Kehar Kaur
23rd Kamaljit Kaur
24th Satya Kaur (Balwant Singh)
25th Sat Kirpal Singh
Hari Pal Singh
Hari Dharam Kaur
Guru Darbar Singh
Niranjan Kaur (Santa Fe)
26th Sat Nam Kaur (Kirpal's daughter)
Hardev Singh
27th Amrit Jodha Singh (Guruprakash K & Simran Singh's son)
28th Balwant Singh
Dharampal Kaur
Guru Sundesh Singh (son of Dr. Guruchander S. & Kirn K)
30th Dya Kaur (MA)